Устройствени планове – Устройствено планиране, проектиране и проучвания

Устройствено планиране, проектиране и проучвания е услуга, извършвана от архитект с пълна проектантска правоспособност. Същността на този етап от цялостното проектиране и строителство/изграждане на сгради (къщи и др. сгради) е да се изпълнят всички градоустройствени процедури и устройствени планове, изясняващи статута и показатели на конкретен имот, преди проектирането на сградите в имота. Понякога е нужна промяна в ПУП (подробен устройствен план), за да може да се построи сграда или строителен обект.

Най общо казано на разбираем език – изясняването на плановете за регулация и застрояване, както и всички допълнителни изисквания за спефицични инвестиционни проекти като: обикновени къщи, еднофамилни или многофамилни къщи и сгради; вили за сезонно или целогодишно живеене; хотели и къщи за гости; фирмени сгради, офиси и складове; промишлени и индустриални сгради със специфично предназначение; и много други.

Най-честите предназначения и цели на устройственото планиране, проектиране и проучвания са:

 • изменение/промяна/корекции на съществуващ кадастрален план
 • промяна на предназначението на земеделски земи
 • урегулиране на поземлен имот (с цел строителство или др. цели)
 • промяна на план за застрояване на урегулирани имоти (напр. ако искате да строите на калкан със съсед)
 • делба или в редки случаи обединение на урегулирани имоти, с цел последващо строителство и др. приложения.

Специфични дейности и архитектурни термини за устройствено планиране, проектиране и проучвания: прединвестиционно проучване, предпроектно проучване, застроителен план, променена височина на застрояване, (примерен) силует и сборни силуети, специфични правила и нормативи за застрояване.

Видове устройствени планове:

 • Общ устройствен план (ОУП) / Общ градоустройствен план (наричан също кадастрален план)
 • Подробен устройствен план (Подробни устройствени планове) – ПУП
 • Обемно-устройствени проучвания (ОУП)
 • Преходен устройствен план (Преходни устройствени планове) – ПрУП

Различните видове устройствено планиране и проектиране (и проучване) се използват за различни цени, като най-често целите са:

 • ПР – План за регулация
 • ИПР – изменение на план за регулация
 • ПЗ – план за застрояване
 • ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план (среща се също като: ИПЗ)
 • ПУР – План за улична регулация
 • ПРРЗ – план за регулация и режим(и) на застрояване
 • ? Подробни устройствени планове ПРРЗ за преструктуриране
 • Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)
 • РУП – Работен Устройствен План
 • ЧИЗРП – Частични застроително регулационни планове
 • Схема на преместваеми обекти
 • Схема собственост
 • Функционална схема
 • Комуникационно транспортна схема
 • Схема ел. захранване
 • Схема КИН (Културно Историческо Наследство)

 

ЗУТ – Закон за устройство на територията

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *